Algemene verkoopsvoorwaarden

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle contracten, diensten en/of goederen geleverd door Continuans bvba ongeacht de plaats van bestemming van deze diensten of goederen.  De diensten of goederen worden verondersteld aanvaard te zijn wanneer er binnen de 8 dagen geen schriftelijke kennisgeving van een klacht wordt gegeven of anders bepaald in een contract.  Het protest dient het factuurnummer en factuurdatum te bevatten. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Hasselt, België bevoegd. 

De facturen zijn betaalbaar binnen de 14 kalenderdagen vanaf factuurdatum, tenzij anders gespecificeerd. De betaling dient enkel te gebeuren op het bankrekeningnummer vermeld op de factuur.  Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintrest verschuldigd zoals bepaald door het Koninklijk Besluit van 2 augustus 2002 en de daarop volgende besluiten ter bepaling van de intrestvoet welke mag aangerekend worden.  Alle inningskosten zijn ten laste van de koper. 

Bij een betalingsachterstand van meer dan 2 maanden behouden wij ons het recht om verdere leveringen evenals support stop te zetten, op voorwaarde dat dat voornemen schriftelijk in kennis is gesteld en u als klant tenminste 5 werkdagen is gegund om alsnog en volledig aan alle betalingsverplichtingen, dus inclusief wettelijk rente, buitengerechtelijke en andere kosten, te voldoen.  Tevens behouden wij ons het recht om iedere overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte. 

Wat is ERP?

ERP staat voor Enterprise Resource Planning. ERP heeft tot doel om de productiviteit van organisaties te maximaliseren, kosten te beheersen en optimaal te voldoen aan klantwensen.

Meer info

Voor welke organisaties?

Als 'opvolger' van MRP systemen (gericht op productiebesturing) werd ERP lange tijd uitsluitend geassocieerd met productiebedrijven. Inmiddels is dat niet meer zo.

Meer info

De kracht van het systeem

Veel voordelen van ERP zijn een gevolg van de centrale database van een ERP systeem. Hiermee maakt u in diverse bedrijfsprocessen gebruik van dezelfde informatie, vermijdt u dubbel (invoer)werk en is de eenduidigheid van informatie gegarandeerd.

Meer info

Progress software

Progress Software stelt bedrijven in staat om operationeel responsief te zijn bij veranderende omstandigheden en interacties met klanten – en zo optimaal in te spelen op nieuwe kansen, de efficiëntie te vergroten en de risico's te verkleinen.

Meer info

yappa